EEA and Norway grants@4x -

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada budowę trzech jednostek kogeneracyjnych pracujących w podstawie letniej w Sosnowcu (1 MW), Libiążu (1 MW) i Łazach (0,2 MW).

Veolia term realizuje strategię Grupy Veolia w Polsce, która zakłada budowę nowej energetycznej rzeczywistości, opartą o transformację energetyczną i dekarbonizację źródeł. Do 2030 roku Grupa chce odejść całkowicie od spalania węgla, a następnie do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Wdrażając strategię Veolia term dąży do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji ciepła. Spółki należące do Grupy realizują projekty dekarbonizacyjne w kilkunastu miastach Polsce. Jednym z nich jest realizowany przez Veolię Południe „Projekt budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji jako elementu dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach”. 

Inwestycja małej kogeneracji jest współfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w ramach programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

CEL PROJEKTU

Projekt małej kogeneracji w Libiążu, Sosnowcu i Łazach jest odpowiedzią na potrzeby samorządów w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Jest przykładem inwestycji, której celem jest ograniczenie udziału węgla w lokalnym miksie energetycznym, tak aby sprostać wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. 

PLANOWANE EFEKTY

W zakresie produkcji ciepła w naszych kotłowniach projekt zakłada, że w ciepłowni w Sosnowcu blisko 50 proc. ciepła będzie pochodzić z wysokosprawnej kogeneracji (wobec 100 proc. obecnie z węgla). W ciepłowni w Libiążu ponad 33 proc. ciepła będzie pochodzić z nowego układu wysokosprawnej kogeneracji (wobec 100 proc. obecnie z węgla). Z kolei kotłownia w Łazach obecnie jest w 100 proc. bez węgla.

Po realizacji projektu zużycie węgla w trzech ciepłowniach zmniejszy się o 4269 ton/rok. Średnia redukcja emisji CO2 w wyniku projektu wyniesie 25 proc. (3047 ton/rok), co stanowi równowartość posadzenia ponad 400 tys. drzew.

Uruchomienie jednostek kogeneracyjnych umożliwi również produkcję energii elektrycznej na poziomie 15 586 MWh, po uwzględnieniu potrzeb własnych każdej z ciepłowni. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt zostanie zakończony w 2024 roku.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Veolia Południe korzysta z dofinansowania w wysokości prawie 5 milionów złotych, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Kwota ta stanowi 45% wartości inwestycji. 

Dofinansowanie pozyskane zostało w ramach konkursu „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” na projekty, których celem jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

12.2021

EEA and Norway grants@4x 1 -

Pozyskanie finansowania i podpisanie umowy

02.2021

Promesa koncesji z URE

01.2021

Projekty budowlane i pozwolenia na budowę

08.2020

Wniosek o dotację

Informacje prasowe

Fundusze EOG wspierają odejście od węgla

Trwa realizacja projektu wysokosprawnej kogeneracji realizowanej dzięki tzw. funduszom norweskim w ramach dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach 13 maja 2022 roku na terenie ciepłowni w Libiążu i w Libiąskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie związane z postępami prac w ramach „Projektu budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jako elementu dekarbonizacji…

Czytaj więcej

Dzięki środkom z funduszy norweskich powstaną trzy jednostki wysokosprawnej kogeneracji, jako element dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach

30 listopada 2021 r. w Chrzanowie na terenie ciepłowni Veolia Południe odbyła się konferencja otwierająca „Projekt budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jako element dekarbonizacji ciepłowni w Sosnowcu, Libiążu i Łazach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu",…

Czytaj więcej